a) полуавтоматски

  • За течности
  • За густи течности
  • Прашкасти производи

б) автоматски – линиски